اجاره باغ ویلاهای اقتصادی

در این قسمت ویلاها از قیمت کم به زیاد نمایش داده میشود

 رنت ناب اجاره باغ كردان با استخرتابستانه قیمت از : ۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ كردان با استخرتابستانه
کد : ۱۹۹

ظرفیت ۱۰
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در سهیلیه قیمت از : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در سهیلیه
کد : ۱۸۶

ظرفیت ۱۰
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره ویلا استخر آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر آبگرم در سهیلیه
کد : ۸۰

ظرفیت ۱۰
۱
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در کوهسار قیمت از : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کوهسار
کد : ۱۸۷

ظرفیت ۱۰
۲
کوهسار
 رنت ناب اجاره باغ ویلا کوهسار قیمت از : ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا کوهسار
کد : ۷۴

ظرفیت ۸
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا تریبلکس در کوهسار قیمت از : ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا تریبلکس در کوهسار
کد : ۹۷

ظرفیت ۲۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در کردان قیمت از : ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در کردان
کد : ۱۱۹

ظرفیت ۱۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم در سهیلیه
کد : ۱۲۱

ظرفیت ۶
۲
رامجین
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه
کد : ۸۹

ظرفیت ۸
۱
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ  ویلا در کردان قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان
کد : ۹۴

ظرفیت ۱۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره استخر آب سرد در کردان قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره استخر آب سرد در کردان
کد : ۹۹

ظرفیت ۱۲
۲
کردان
موارد بیشتر

اجاره باغ ویلاهای استخردار

 رنت ناب اجاره ویلا استخر آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر آبگرم در سهیلیه
کد : ۸۰

ظرفیت ۱۰
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا کوهسار قیمت از : ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا کوهسار
کد : ۷۴

ظرفیت ۸
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم در سهیلیه
کد : ۱۲۱

ظرفیت ۶
۲
رامجین
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه
کد : ۸۹

ظرفیت ۸
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ  ویلا در کردان قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان
کد : ۹۴

ظرفیت ۱۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم درسهیلیه قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم درسهیلیه
کد : ۱۲۴

ظرفیت ۸
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه
کد : ۱۲۵

ظرفیت ۱۰
۲
تهراندشت
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه
کد : ۱۲۶

ظرفیت ۱۰
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا آبگرم در شهریار قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا آبگرم در شهریار
کد : ۷۹

ظرفیت ۱۰
۲
شهریار
 رنت ناب اجاره باغ ویلااستخر آبگرم در چهارباغ قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلااستخر آبگرم در چهارباغ
کد : ۸۳

ظرفیت ۸
۲
چهارباغ
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان
کد : ۸۸

ظرفیت ۱۰
۲
کردان
موارد بیشتر

اجاره باغ ویلاهای لوکس

در این قسمت ویلاها از قیمت زیاد به کم نمایش داده میشود

 رنت ناب اجاره عمارت در اوشان قیمت از : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره عمارت در اوشان
کد : ۱۲۹

متراژ ۲۵۰۰
۴
اوشان
 رنت ناب اجاره عمارت سفید اوشان قیمت از : ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره عمارت سفید اوشان
کد : ۱۳۰

متراژ ۱۲۳۰
۷
اوشان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در محمد شهر قیمت از : ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در محمد شهر
کد : ۹۰

متراژ ۶۰۰۰
۵
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا فول امکانات در سهیلیه قیمت از : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا فول امکانات در سهیلیه
کد : ۱۲۲

متراژ ۱۰۰۰
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره ویلا استخر دار در سهیلیه قیمت از : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر دار در سهیلیه
کد : ۱۳۳

متراژ ۷۵۰
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در  محمد شهر قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر
کد : ۸۵

متراژ ۱۲۰۰
۳
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در  محمد شهر قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر
کد : ۸۶

متراژ ۱۶۰۰
۳
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا فول امکانات در کردان قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا فول امکانات در کردان
کد : ۱۱۱

متراژ ۲۰۰۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره ویلا استخر آبگرم در تهراندشت قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر آبگرم در تهراندشت
کد : ۱۳۵

متراژ ۲۰۰
۲
تهراندشت
 رنت ناب اجاره باغ ویلا دوبلکس کردان قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس کردان
کد : ۷۳

متراژ ۸۰۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر
کد : ۸۴

متراژ ۱۴۰۰
۴
محمد شهر
موارد بیشتر

چرا مارا انتخاب کنید ؟

عضو اتحادیه مشاورین املاک کشور و دارنده جواز کسب . تمامی املاکی که شما سفارش میدهید کدرهگیری آنها در اتحادیه املاک ثبت است و بررسی میشود . اعتماد شما سرمایه ماست .

تمامی اطلاعات شخضی شما محفوظ است و هیچگونه دسترسی از خارج سایت به حساب های کاربری و اطلاعات شخصی شما وجود ندارد .