اجاره باغ ویلاهای اقتصادی

در این قسمت ویلاها از قیمت کم به زیاد نمایش داده میشود

 رنت ناب اجاره باغ ویلا در سهیلیه قیمت از : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در سهیلیه
کد : ۱۸۶

ظرفیت ۱۰
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره ویلا استخر آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر آبگرم در سهیلیه
کد : ۸۰

ظرفیت ۱۰
۱
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در کوهسار قیمت از : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کوهسار
کد : ۱۸۷

ظرفیت ۱۰
۲
کوهسار
 رنت ناب اجاره باغ ویلا کوهسار قیمت از : ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا کوهسار
کد : ۷۴

ظرفیت ۸
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا تریبلکس در کوهسار قیمت از : ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا تریبلکس در کوهسار
کد : ۹۷

ظرفیت ۲۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در کردان قیمت از : ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در کردان
کد : ۱۱۹

ظرفیت ۱۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم در سهیلیه
کد : ۱۲۱

ظرفیت ۶
۲
رامجین
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه
کد : ۸۹

ظرفیت ۸
۱
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در کردان قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان
کد : ۹۴

ظرفیت ۱۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره استخر آب سرد در کردان قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره استخر آب سرد در کردان
کد : ۹۹

ظرفیت ۱۲
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم درسهیلیه قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم درسهیلیه
کد : ۱۲۴

ظرفیت ۸
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه
کد : ۱۲۵

ظرفیت ۱۰
۲
تهراندشت
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه
کد : ۱۲۶

ظرفیت ۱۰
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در کوهسار قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کوهسار
کد : ۱۸۳

ظرفیت ۱۰
۳
کوهسار
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در کردان قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان
کد : ۱۸۵

ظرفیت ۲۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخرسرپوشیده آبگرم قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخرسرپوشیده آبگرم
کد : ۱۹۷

ظرفیت ۱۰
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا آبگرم در تهراندشت قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا آبگرم در تهراندشت
کد : ۷۲

ظرفیت ۸
۲
تهراندشت
 رنت ناب اجاره باغ ویلا آبگرم در شهریار قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا آبگرم در شهریار
کد : ۷۹

ظرفیت ۱۰
۳
شهریار
 رنت ناب اجاره باغ ویلااستخر آبگرم در چهارباغ قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلااستخر آبگرم در چهارباغ
کد : ۸۳

ظرفیت ۸
۲
چهارباغ
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان
کد : ۸۸

ظرفیت ۱۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده تابستانه در سهیلیه قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده تابستانه در سهیلیه
کد : ۱۰۵

ظرفیت ۸
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه
کد : ۱۰۸

ظرفیت ۸
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در کردان قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان
کد : ۱۱۴

ظرفیت ۸
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در ماهدشت قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در ماهدشت
کد : ۱۲۰

ظرفیت ۸
۱
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا دوبلکس در چهارباغ قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس در چهارباغ
کد : ۷۵

ظرفیت ۸
۲
چهارباغ
 رنت ناب اجاره باغ ویلا آبگرم در کردان قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا آبگرم در کردان
کد : ۷۶

ظرفیت ۱۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در سهیلیه قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در سهیلیه
کد : ۷۷

ظرفیت ۱۲
۳
سهیلیه
 رنت ناب اجاره ویلای شیشه ای در چهارباغ قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلای شیشه ای در چهارباغ
کد : ۷۸

ظرفیت ۸
۲
چهارباغ
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان
کد : ۸۷

ظرفیت ۱۰
۳
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا لوکس آبسرد قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا لوکس آبسرد
کد : ۱۰۲

ظرفیت ۱۰
۲
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در چهارباغ قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در چهارباغ
کد : ۱۱۲

ظرفیت ۸
۲
چهارباغ
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در سهیلیه قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در سهیلیه
کد : ۱۱۳

ظرفیت ۸
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در سهیلیه قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در سهیلیه
کد : ۱۱۵

ظرفیت ۸
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در خوشنام قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در خوشنام
کد : ۱۱۶

ظرفیت ۱۰
۱
خوشنام
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در ماهدشت قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در ماهدشت
کد : ۱۳۱

ظرفیت ۲۰
۲
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم درسهیلیه قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم درسهیلیه
کد : ۱۳۲

ظرفیت ۸
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در کردان قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان
کد : ۱۸۴

ظرفیت ۲۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در سهیلیه قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در سهیلیه
کد : ۱۹۸

ظرفیت ۱۰
۱
چهارباغ
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در کردان قیمت از : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان
کد : ۸۱

ظرفیت ۱۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در شهریار قیمت از : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در شهریار
کد : ۱۲۷

ظرفیت ۱۰
۱
شهریار
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در سهیلیه قیمت از : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در سهیلیه
کد : ۱۹۲

ظرفیت ۸
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در تهراندشت قیمت از : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در تهراندشت
کد : ۱۹۳

ظرفیت ۶
۱
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در کردان قیمت از : ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در کردان
کد : ۱۰۴

ظرفیت ۸
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در چهارباغ قیمت از : ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در چهارباغ
کد : ۱۸۹

ظرفیت ۳۰
۳
چهارباغ
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان قیمت از : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان
کد : ۸۲

ظرفیت ۱۰
۳
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان قیمت از : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان
کد : ۹۸

ظرفیت ۱۰
۳
کردان
 رنت ناب اجاره باغ مراسم فول امکانات در کردان قیمت از : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ مراسم فول امکانات در کردان
کد : ۱۲۸

ظرفیت ۵۰
۱
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا دوبلکس در سهیلیه قیمت از : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس در سهیلیه
کد : ۱۷۹

ظرفیت ۱۰
۳
سهیلیه
 رنت ناب اجاره ی باغ ویلا دوبلکس در سهیلیه قیمت از : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ی باغ ویلا دوبلکس در سهیلیه
کد : ۱۸۱

ظرفیت ۱۰
۳
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در ماهدشت قیمت از : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در ماهدشت
کد : ۱۸۸

ظرفیت ۳۰
۲
ماهدشت
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در محمدشهر قیمت از : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در محمدشهر
کد : ۱۹۴

ظرفیت ۱۵
۳
محمد شهر
 رنت ناب اجاره ویلا تریبلکس در کوهسار قیمت از : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا تریبلکس در کوهسار
کد : ۹۱

ظرفیت ۶
۳
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در کردان قیمت از : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در کردان
کد : ۱۰۰

ظرفیت ۱۵
۲
کردان
 رنت ناب اجاره ویلا استخر دار در شهریار قیمت از : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر دار در شهریار
کد : ۱۳۴

ظرفیت ۲۰
۲
شهریار
 رنت ناب اجاره باغ ویلا دوبلکس کردان قیمت از : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس کردان
کد : ۷۳

ظرفیت ۸
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در خوشنام قیمت از : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در خوشنام
کد : ۹۵

ظرفیت ۱۵
۱
خوشنام
 رنت ناب اجاره باغ ویلا لوکس آبسرد قیمت از : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا لوکس آبسرد
کد : ۱۱۰

ظرفیت ۱۵
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا دوبلکس در سهیلیه قیمت از : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس در سهیلیه
کد : ۹۶

ظرفیت ۱۰
۲
رامجین
 رنت ناب اجاره باغ ویلا دوبلکس در کردان قیمت از : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس در کردان
کد : ۱۰۶

ظرفیت ۱۰
۳
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر
کد : ۸۴

ظرفیت ۳۰
۴
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در رودهن قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در رودهن
کد : ۹۲

ظرفیت ۱۰
۳
رودهن
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم در کردان قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم در کردان
کد : ۱۰۹

ظرفیت ۱۰
۴
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در کردان قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان
کد : ۱۱۸

ظرفیت ۸
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه
کد : ۱۲۳

ظرفیت ۸
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا تریبلکس در شهریار قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا تریبلکس در شهریار
کد : ۱۸۲

ظرفیت ۲۰
۲
شهریار
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر
کد : ۸۵

ظرفیت ۲۰
۳
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر
کد : ۸۶

ظرفیت ۲۰
۳
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا فول امکانات در کردان قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا فول امکانات در کردان
کد : ۱۱۱

ظرفیت ۸
۲
کردان
 رنت ناب اجاره ویلا استخر آبگرم در تهراندشت قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر آبگرم در تهراندشت
کد : ۱۳۵

ظرفیت ۸
۲
تهراندشت
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در سهیلیه قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در سهیلیه
کد : ۱۹۰

ظرفیت ۸
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا فول امکانات در سهیلیه قیمت از : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا فول امکانات در سهیلیه
کد : ۱۲۲

ظرفیت ۱۲
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره ویلا استخر دار در سهیلیه قیمت از : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر دار در سهیلیه
کد : ۱۳۳

ظرفیت ۱۰
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا چهار خواب قیمت از : ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا چهار خواب
کد : ۱۸۰

ظرفیت ۱۵
۴
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در محمد شهر قیمت از : ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در محمد شهر
کد : ۹۰

ظرفیت ۱۵
۵
محمد شهر
 رنت ناب اجاره عمارت سفید اوشان قیمت از : ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره عمارت سفید اوشان
کد : ۱۳۰

ظرفیت ۱۵
۷
اوشان
 رنت ناب اجاره عمارت در اوشان قیمت از : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره عمارت در اوشان
کد : ۱۲۹

ظرفیت ۱۵
۴
اوشان

اجاره باغ ویلاهای استخردار

 رنت ناب اجاره ویلا استخر آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر آبگرم در سهیلیه

ظرفیت ۱۰
۴
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا کوهسار قیمت از : ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا کوهسار

ظرفیت ۸
۴
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم در سهیلیه

ظرفیت ۶
۴
رامجین
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه

ظرفیت ۸
۴
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در کردان قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان

ظرفیت ۱۰
۴
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم درسهیلیه قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم درسهیلیه

ظرفیت ۸
۴
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه

ظرفیت ۱۰
۴
تهراندشت
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه

ظرفیت ۱۰
۴
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا آبگرم در شهریار قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا آبگرم در شهریار

ظرفیت ۱۰
۴
شهریار
 رنت ناب اجاره باغ ویلااستخر آبگرم در چهارباغ قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلااستخر آبگرم در چهارباغ

ظرفیت ۸
۴
چهارباغ
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان

ظرفیت ۱۰
۴
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه

ظرفیت ۸
۴
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در کردان قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان

ظرفیت ۸
۴
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا دوبلکس در چهارباغ قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس در چهارباغ

ظرفیت ۸
۴
چهارباغ
 رنت ناب اجاره باغ ویلا آبگرم در کردان قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا آبگرم در کردان

ظرفیت ۱۰
۴
کردان
 رنت ناب اجاره ویلای شیشه ای در چهارباغ قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلای شیشه ای در چهارباغ

ظرفیت ۸
۴
چهارباغ
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان

ظرفیت ۱۰
۴
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در چهارباغ قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در چهارباغ

ظرفیت ۸
۴
چهارباغ
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در سهیلیه قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در سهیلیه

ظرفیت ۸
۴
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در ماهدشت قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در ماهدشت

ظرفیت ۲۰
۴
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در کردان قیمت از : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان

ظرفیت ۱۰
۴
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در شهریار قیمت از : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در شهریار

ظرفیت ۱۰
۴
شهریار
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان قیمت از : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان

ظرفیت ۱۰
۴
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان قیمت از : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان

ظرفیت ۱۰
۴
کردان
 رنت ناب اجاره ویلا تریبلکس در کوهسار قیمت از : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا تریبلکس در کوهسار

ظرفیت ۶
۴
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا دوبلکس کردان قیمت از : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس کردان

ظرفیت ۸
۴
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در خوشنام قیمت از : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در خوشنام

ظرفیت ۱۵
۴
خوشنام
 رنت ناب اجاره باغ ویلا دوبلکس در سهیلیه قیمت از : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس در سهیلیه

ظرفیت ۱۰
۴
رامجین
 رنت ناب اجاره باغ ویلا دوبلکس در کردان قیمت از : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس در کردان

ظرفیت ۱۰
۴
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر

ظرفیت ۳۰
۴
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در رودهن قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در رودهن

ظرفیت ۱۰
۴
رودهن
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم در کردان قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم در کردان

ظرفیت ۱۰
۴
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در کردان قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان

ظرفیت ۸
۴
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه

ظرفیت ۸
۴
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر

ظرفیت ۲۰
۴
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر

ظرفیت ۲۰
۴
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا فول امکانات در کردان قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا فول امکانات در کردان

ظرفیت ۸
۴
کردان
 رنت ناب اجاره ویلا استخر آبگرم در تهراندشت قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر آبگرم در تهراندشت

ظرفیت ۸
۴
تهراندشت
 رنت ناب اجاره باغ ویلا فول امکانات در سهیلیه قیمت از : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا فول امکانات در سهیلیه

ظرفیت ۱۲
۴
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در محمد شهر قیمت از : ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در محمد شهر

ظرفیت ۱۵
۴
محمد شهر
 رنت ناب اجاره عمارت سفید اوشان قیمت از : ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره عمارت سفید اوشان

ظرفیت ۱۵
۴
اوشان
 رنت ناب اجاره عمارت در اوشان قیمت از : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره عمارت در اوشان

ظرفیت ۱۵
۴
اوشان

اجاره باغ ویلاهای لوکس

 رنت ناب اجاره عمارت در اوشان قیمت از : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره عمارت در اوشان

متراژ ۲۵۰۰
۴
اوشان
 رنت ناب اجاره عمارت سفید اوشان قیمت از : ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره عمارت سفید اوشان

متراژ ۱۲۳۰
۷
اوشان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در محمد شهر قیمت از : ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در محمد شهر

متراژ ۶۰۰۰
۵
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا فول امکانات در سهیلیه قیمت از : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا فول امکانات در سهیلیه

متراژ ۱۰۰۰
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره ویلا استخر دار در سهیلیه قیمت از : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر دار در سهیلیه

متراژ ۷۵۰
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر

متراژ ۱۲۰۰
۳
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر

متراژ ۱۶۰۰
۳
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا فول امکانات در کردان قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا فول امکانات در کردان

متراژ ۲۰۰۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره ویلا استخر آبگرم در تهراندشت قیمت از : ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر آبگرم در تهراندشت

متراژ ۲۰۰
۲
تهراندشت
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر

متراژ ۱۴۰۰
۴
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در رودهن قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در رودهن

متراژ ۱۰۰۰
۳
رودهن
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه قیمت از : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه

متراژ ۵۰۰
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا دوبلکس در سهیلیه قیمت از : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس در سهیلیه

متراژ ۲۱۰۰
۲
رامجین
 رنت ناب اجاره باغ ویلا دوبلکس کردان قیمت از : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس کردان

متراژ ۸۰۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در خوشنام قیمت از : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در خوشنام

متراژ ۱۰۰۰
۱
خوشنام
 رنت ناب اجاره باغ ویلا لوکس آبسرد قیمت از : ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا لوکس آبسرد

متراژ ۷۰۰
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره ویلا تریبلکس در کوهسار قیمت از : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا تریبلکس در کوهسار

متراژ ۴۵۰
۳
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در کردان قیمت از : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در کردان

متراژ ۵۰۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره ویلا استخر دار در شهریار قیمت از : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر دار در شهریار

متراژ ۱۰۰۰
۲
شهریار
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان قیمت از : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان

متراژ ۱۰۰۰
۳
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان قیمت از : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان

متراژ ۶۰۰
۳
کردان
 رنت ناب اجاره باغ مراسم فول امکانات در کردان قیمت از : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ مراسم فول امکانات در کردان

متراژ ۲۰۰۰
۱
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در کردان قیمت از : ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در کردان

متراژ ۱۰۰۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در کردان قیمت از : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان

متراژ ۳۰۰۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا دوبلکس در چهارباغ قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس در چهارباغ

متراژ ۷۰۰
۲
چهارباغ
 رنت ناب اجاره باغ ویلا آبگرم در کردان قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا آبگرم در کردان

متراژ ۱۰۰۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در سهیلیه قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در سهیلیه

متراژ ۱۰۰۰
۳
سهیلیه
 رنت ناب اجاره ویلای شیشه ای در چهارباغ قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلای شیشه ای در چهارباغ

متراژ ۵۰۰
۲
چهارباغ
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان

متراژ ۱۲۰۰
۳
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا لوکس آبسرد قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا لوکس آبسرد

متراژ ۱۲۰۰
۲
محمد شهر
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در چهارباغ قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در چهارباغ

متراژ ۵۰۰
۲
چهارباغ
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در سهیلیه قیمت از : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در سهیلیه

متراژ ۵۰۰
۲
سهیلیه
 رنت ناب اجاره باغ ویلا آبگرم در تهراندشت قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا آبگرم در تهراندشت

متراژ ۴۰۰
۲
تهراندشت
 رنت ناب اجاره باغ ویلا در کردان قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان

متراژ ۳۲۰
۲
کردان
 رنت ناب اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در ماهدشت قیمت از : ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در ماهدشت

متراژ ۸۰۰
۱
محمد شهر
 رنت ناب اجاره استخر آب سرد در کردان قیمت از : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره استخر آب سرد در کردان

متراژ ۱۲۰۰
۲
کردان

چرا مارا انتخاب کنید ؟

عضو اتحادیه مشاورین املاک کشور و دارنده جواز کسب . تمامی املاکی که شما سفارش میدهید کدرهگیری آنها در اتحادیه املاک ثبت است و بررسی میشود . اعتماد شما سرمایه ماست .

تمامی اطلاعات شخضی شما محفوظ است و هیچگونه دسترسی از خارج سایت به حساب های کاربری و اطلاعات شخصی شما وجود ندارد .