محله مقصد را جستجو کنید :‌

باغ ویلا

قیمت از : ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در سهیلیه


متراژ ۵۰۰
۱
چهارباغ
قیمت از : ۱۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخرسرپوشیده آبگرم


متراژ ۷۰۰
۲
سهیلیه
قیمت از : ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در محمدشهر


متراژ ۷۰۰
۳
محمد شهر
قیمت از : ۱۸۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در تهراندشت


متراژ ۷۰۰
۱
سهیلیه
قیمت از : ۱۸۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در سهیلیه


متراژ ۱۲۰۰
۲
سهیلیه
قیمت از : ۲۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در سهیلیه


متراژ ۱۵۰۰
۲
سهیلیه
قیمت از : ۱۹۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در چهارباغ


متراژ ۱۰۰۰
۳
چهارباغ
قیمت از : ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در ماهدشت


متراژ ۲۰۰۰
۲
ماهدشت
قیمت از : ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کوهسار


متراژ ۱۰۰۰
۲
کوهسار
قیمت از : ۱۰۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در سهیلیه


متراژ ۸۰۰
۲
سهیلیه
قیمت از : ۱۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان


متراژ ۱۰۰۰
۲
کردان
قیمت از : ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان


متراژ ۱۰۰۰
۲
کردان
قیمت از : ۱۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کوهسار


متراژ ۱۰۰۰
۳
کوهسار
قیمت از : ۲۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا تریبلکس در شهریار


متراژ ۱۷۰۰
۲
شهریار
قیمت از : ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
اجاره ی باغ ویلا دوبلکس در سهیلیه


متراژ ۱۰۰۰
۳
سهیلیه
قیمت از : ۳۶۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا چهار خواب


متراژ ۹۰۰
۴
سهیلیه
قیمت از : ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس در سهیلیه


متراژ ۱۰۰۰
۳
سهیلیه
قیمت از : ۲۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر آبگرم در تهراندشت


متراژ ۲۰۰
۲
تهراندشت
قیمت از : ۲۲۰۰۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر دار در شهریار


متراژ ۱۰۰۰
۲
شهریار
قیمت از : ۲۸۰۰۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر دار در سهیلیه


متراژ ۷۵۰
۲
سهیلیه
قیمت از : ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم درسهیلیه


متراژ ۶۰۰
۲
سهیلیه
قیمت از : ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در ماهدشت


متراژ ۶۰۰
۲
محمد شهر
قیمت از : ۱۳۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره عمارت سفید اوشان


متراژ ۱۲۳۰
۷
اوشان
قیمت از : ۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان
اجاره عمارت در اوشان


متراژ ۲۵۰۰
۴
اوشان
قیمت از : ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ مراسم فول امکانات در کردان


متراژ ۲۰۰۰
۱
کردان
قیمت از : ۱۸۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در شهریار


متراژ ۲۱۰۰
۱
شهریار
قیمت از : ۱۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه


متراژ ۵۰۰
۲
سهیلیه
قیمت از : ۱۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه


متراژ ۸۰۰
۲
تهراندشت
قیمت از : ۱۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم درسهیلیه


متراژ ۵۰۰
۲
سهیلیه
قیمت از : ۲۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه


متراژ ۵۰۰
۲
سهیلیه
قیمت از : ۲۸۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا فول امکانات در سهیلیه


متراژ ۱۰۰۰
۲
سهیلیه
قیمت از : ۱۴۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم در سهیلیه


متراژ ۱۰۰۰
۲
رامجین
قیمت از : ۱۶۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در ماهدشت


متراژ ۸۰۰
۱
محمد شهر
قیمت از : ۱۴۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در کردان


متراژ ۱۵۰۰
۲
کردان
قیمت از : ۲۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان


متراژ ۲۰۰۰
۲
کردان
قیمت از : ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در خوشنام


متراژ ۸۰۰
۱
خوشنام
قیمت از : ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در سهیلیه


متراژ ۵۰۰
۲
سهیلیه
قیمت از : ۱۶۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان


متراژ ۳۲۰
۲
کردان
قیمت از : ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در سهیلیه


متراژ ۵۰۰
۲
سهیلیه
قیمت از : ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در چهارباغ


متراژ ۵۰۰
۲
چهارباغ
قیمت از : ۲۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا فول امکانات در کردان


متراژ ۲۰۰۰
۲
کردان
قیمت از : ۲۳۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا لوکس آبسرد


متراژ ۷۰۰
۲
سهیلیه
قیمت از : ۲۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده آبگرم در کردان


متراژ ۸۰۰
۴
کردان
قیمت از : ۱۶۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در سهیلیه


متراژ ۷۰۰
۲
سهیلیه
قیمت از : ۲۴۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس در کردان


متراژ ۷۰۰
۳
کردان
قیمت از : ۱۶۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر سرپوشیده تابستانه در سهیلیه


متراژ ۵۰۰
۲
سهیلیه
قیمت از : ۱۹۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر تابستانه در کردان


متراژ ۱۰۰۰
۲
کردان
قیمت از : ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا لوکس آبسرد


متراژ ۱۲۰۰
۲
محمد شهر
قیمت از : ۲۲۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر روباز آبگرم در کردان


متراژ ۵۰۰
۲
کردان
قیمت از : ۱۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره استخر آب سرد در کردان


متراژ ۱۲۰۰
۲
کردان
قیمت از : ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان


متراژ ۶۰۰
۳
کردان
قیمت از : ۱۳۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا تریبلکس در کوهسار


متراژ ۱۳۰۰
۲
کردان
قیمت از : ۲۴۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس در سهیلیه


متراژ ۲۱۰۰
۲
رامجین
قیمت از : ۲۳۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در خوشنام


متراژ ۱۰۰۰
۱
خوشنام
قیمت از : ۱۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان


متراژ ۲۰۰۰
۲
کردان
قیمت از : ۲۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در رودهن


متراژ ۱۰۰۰
۳
رودهن
قیمت از : ۲۲۰۰۰۰۰ تومان
اجاره ویلا تریبلکس در کوهسار


متراژ ۴۵۰
۳
کردان
قیمت از : ۳۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در محمد شهر


متراژ ۶۰۰۰
۵
محمد شهر
قیمت از : ۱۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در سهیلیه


متراژ ۸۰۰
۱
سهیلیه
قیمت از : ۱۶۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان


متراژ ۵۰۰
۲
کردان
قیمت از : ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان


متراژ ۱۲۰۰
۳
کردان
قیمت از : ۲۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر


متراژ ۱۶۰۰
۳
محمد شهر
قیمت از : ۲۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر


متراژ ۱۲۰۰
۳
محمد شهر
قیمت از : ۲۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در محمد شهر


متراژ ۱۴۰۰
۴
محمد شهر
قیمت از : ۱۶۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلااستخر آبگرم در چهارباغ


متراژ ۸۰۰
۲
چهارباغ
قیمت از : ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم در کردان


متراژ ۱۰۰۰
۳
کردان
قیمت از : ۱۸۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در کردان


متراژ ۳۰۰۰
۲
کردان
قیمت از : ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
اجاره ویلا استخر آبگرم در سهیلیه


متراژ ۱۰۰۰
۱
سهیلیه
قیمت از : ۱۶۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا آبگرم در شهریار


متراژ ۱۸۰۰
۳
شهریار
قیمت از : ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره ویلای شیشه ای در چهارباغ


متراژ ۵۰۰
۲
چهارباغ
قیمت از : ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا در سهیلیه


متراژ ۱۰۰۰
۳
سهیلیه
قیمت از : ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا آبگرم در کردان


متراژ ۱۰۰۰
۲
کردان
قیمت از : ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس در چهارباغ


متراژ ۷۰۰
۲
چهارباغ
قیمت از : ۱۳۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا کوهسار


متراژ ۴۰۰
۲
کردان
قیمت از : ۲۳۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا دوبلکس کردان


متراژ ۸۰۰
۲
کردان
قیمت از : ۱۶۰۰۰۰۰ تومان
اجاره باغ ویلا آبگرم در تهراندشت


متراژ ۴۰۰
۲
تهراندشت